Specijalističke strukovne studije – konkurs za upis

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu školske 2017/18. godine upisuje 100 studenata na specijalističke strukovne studije, i to:

Akreditovani studijski program

Broj studenata za upis

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANjE

50

MENADžMENT

50

UKUPNO

100

Specijalističke strukovne studije traju 1 (jednu) školsku godinu – 2 (dva) semestra, u obimu od 60 ESPB.

Po završetnku studija stiče se diploma drugog stepena visokog obrazovanja specijalističkih strukovnih studija.

Prioritet prilikom upisa imaju studenti koji su završili Visoku poslovnu školu strukovnih studija, Novi Sad u obimu od 180 ESPB, koji se mogu upisati direktno, bez polaganja klasifikacionog ispita.

Studenti koji su završili studije višeg obrazovanja na Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu u trajanju od tri godine mogu se upisati na specijalističke studije.

Ukoliko ostane slobodnog mesta na studijskim programima, Škola će upisati prijavljene kandidate sa drugih srodnih visokoškolskih ustanova, na sledeći način:

- kandidati koji su u prethodnom školovanju ostvarili 240 ESPB upisuju se direktno u okviru preostalih slobodnih mesta, bez polaganja klasifikacionog ispita, na osnovu prosečnog uspeha u prethodnom školovanju;

- nakon njih, u okviru slobodnih mesta, upisuju se kandidati sa drugih srodnih visokih škola sa ostvarenih 180 ESPB na osnovu ranga ostvarenog posle položenog klasifikacionog ispita.

Način rangiranja:

Rangiranje prijavljenih kandidata se vrši na osnovu uspeha postignutog u prethodnom školovanju i rezultata postignutih na klasifikacionom ispitu.

Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti po osnovu uspeha i rezultata na klasifikacionom ispitu iznosi 100.

Kandidati koji su u prethodnom školovanju ostvarili 180 ESPB na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama, na osnovu uspeha mogu ostvariti maksimum 40 bodova (prosečna ocena x 4).

Na klasifikacionom ispitu kandidat može ostvariti maksimum 60 bodova.

Klasifikacioni ispit student polaže iz tri predmeta sa osnovnih strukovnih studija ove Škole, i to:

Studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje:

 1. Osnovi ekonomije, Uvod u finansijsko poslovanje i Bankarstvo, ili
 2. Osnovi ekonomije, Uvod u finansijsko poslovanje i Finansijska tržišta i institucije.

Studijski program Menadžment:

 1. Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta i Tržišno poslovanje, ili
 2. Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta i Trgovinski menadžment, ili
 3. Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta i Poslovno okruženje, ili
 4. Osnovi ekonomije, Poslovno pravo i Tržišno poslovanje, ili
 5. Osnovi ekonomije, Poslovno pravo i Trgovinski menadžment, ili
 6. Osnovi ekonomije, Poslovno pravo i Poslovno okruženje.

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, a imaju prosek manji od 8.50, ne moraju da polažu klasifikacioni ispit. Ovi kandidati se boduju na osnovu prosečne ocene ostvarene u prethodnom školovanju, tako što se ova ocena množi sa četiri i tako što se ocene iz ponuđena tri položena predmeta, za koje se opredeljuju prilikom prijave na konkurs (predmeti su ponuđeni u prijavi na konkurs koja je objavljena na sajtu škole), množe sa dva. Kandidat koji nije zadovoljan sa brojem bodova koje bi dobio na ovaj način može polagati klasifikacioni ispit, kako je to navedeno u ovom konkursu.

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad sa prosečnom ocenom od 8,50 i većom, imaju prednost pri upisu, ne polažu klasifikacioni ispit, već se direktno upisuju na specijalističke strukovne studije, na osnovu ostvarene prosečne ocene na osnovnim strukovnim studijama, u okviru odobrene kvote.

Bez polaganja klasifikacionog ispita, ukoliko ostane slobodnog mesta, upisuju se i kandidati sa srodnih ustanova koji su ostvarili 240 ESPB, a rangiraju se prema ostvarenoj prosečnoj oceni u toku osnovnih studija, a po redosledu navedenom u ovom konkursu.

Podnošenje prijava na konkurs:

Prijave na konkurs podnose se 25. i 26.09.2017 . godine od 10.00-18.00 časova.

Raspored polaganja klasifikacionog ispita će biti objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Škole 27.09.2017. godine.

Klasifikacioni ispit polagaće se 28.09.2017. godine.

Privremena rang lista će biti objavljena 28.09.2017. godine.

Konačna rang lista će biti objavljena 29.09.2017. godine.

Upis primljenih kandidata obaveće se 02. i 03.10.2017. godine od 10.00-18.00 časova.

 Upisna i druga dokumentacija:

 • diploma o završenoj visokoj školi (overena fotokopija),
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate sa drugih škola i fakulteta),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • fotokopija važeće lične karte ili drugog dokumenta iz koga se može preuzeti JMBG,
 • dokaz o uplati naknade troškova pripreme i organizacije prijemnog ispita (original uplatnica), na žiro-račun Škole, u iznosu od 5.000,00 dinara.
Kandidati koji polažu prijemni ispit obavezni su da na polaganje ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o prijavi na konkurs i hemijsku olovku

Kandidati koji steknu uslov za upis, podnose sledeće:

 • komplet za upis (bela fascikla, indeks, obrazac ŠV-20) kandidati kupuju isključivo u Skriptarnici Škole, prilikom upisa,
 • dve fotografije formata 3,5 x 4,5,
 • dokaz o uplati školarine na žiro-račun Škole, u iznosu od 65.000,00 dinara. Školarinu je moguće platiti u deset jednakih rata,
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje, studentski fond i materijalne troškove na žiro-račun Škole, u iznosu od 3.000,00 dinara.

Školarina  za strane državljane iznosi 1500 američkih dolara.

Žiro-račun Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

 2017-06-20_133223

 

INFORMACIJE:

Telefoni: (021) 485-4056, 450-101, 450-103

e-mail: info@vps.ns.ac.rs

veb sajt: www.vps.ns.ac.rs